prevodyonline.eu

áp suất: pound-force per square inch

Bảng chuyển đổi:
1 PSI = 6894.757 Pa
1 PSI = 703.0696 kg/m²
1 PSI = 68.948 hPa
1 PSI = 51.715 mmHg
1 PSI = 6.895 kPa
1 PSI = 0.0703 kg/cm²
1 PSI = 0.0689 bar
1 PSI = 0.0680 atm
1 PSI = 0.00689 MPa
nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 =