prevodyonline.eu

áp suất

Bảng chuyển đổi:
1 Pa = 0.102 kg/m²
1 Pa = 0.01 hPa
1 Pa = 0.00750 mmHg
1 Pa = 0.001 kPa
1 Pa = 0.000145 PSI
1 Pa = 0.0000102 kg/cm²
1 Pa = 0.00001 bar
1 Pa = 0.00000987 atm
1 Pa = 0.000001 MPa
nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 =