prevodyonline.eu

năng lượng, công việc cơ khí: Đơn vị nhiệt Brtitish

Bảng chuyển đổi:
1 BTU = 1055.0559 J
1 BTU = 658.514 eV
1 BTU = 252.164 cal
1 BTU = 1.0551 kJ
1 BTU = 0.293 Wh
1 BTU = 0.252 kcal
1 BTU = 0.00106 MJ
1 BTU = 0.000659 MeV
1 BTU = 0.000293 kWh
1 BTU = 0.00000106 GJ
1 BTU = 0.000000659 GeV
1 BTU = 0.000000293 MWh
1 BTU = 0.0000000252 toe
nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 =