prevodyonline.eu

khối lượng riêng: đổi kg/m³ sang lb/cu ft

1 kg/m3 = 0.0624 lb/cu ft

nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 = 

Bảng chuyển đổi: kg/m³ sang lb/cu ft
1 kg/m³ = 0.0624 lb/cu ft
2 kg/m³ = 0.125 lb/cu ft
3 kg/m³ = 0.187 lb/cu ft
4 kg/m³ = 0.250 lb/cu ft
5 kg/m³ = 0.312 lb/cu ft
6 kg/m³ = 0.375 lb/cu ft
7 kg/m³ = 0.437 lb/cu ft
8 kg/m³ = 0.499 lb/cu ft
9 kg/m³ = 0.562 lb/cu ft
10 kg/m³ = 0.624 lb/cu ft
15 kg/m³ = 0.936 lb/cu ft
50 kg/m³ = 3.121 lb/cu ft
100 kg/m³ = 6.243 lb/cu ft
500 kg/m³ = 31.214 lb/cu ft
1000 kg/m³ = 62.428 lb/cu ft
5000 kg/m³ = 312.140 lb/cu ft
10000 kg/m³ = 624.280 lb/cu ft