prevodyonline.eu

khối lượng riêng: pound/khối

Bảng chuyển đổi:
1 lb/cu ft = 16018463.400 mg/m³
1 lb/cu ft = 16018.463 g/m³
1 lb/cu ft = 27.0000000556 lb/cu yd
1 lb/cu ft = 16.0185 kg/m³
1 lb/cu ft = 16.0185 mg/cm³
1 lb/cu ft = 2.139 oz/gal
1 lb/cu ft = 0.134 lb/gal
1 lb/cu ft = 0.0160 g/cm³
1 lb/cu ft = 0.000579 lb/cu in
nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 =