prevodyonline.eu

áp suất: đổi mmHg (torr) sang hPa (mbar)

1 mmHg = 1.333 hPa

nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 = 

Bảng chuyển đổi: mmHg sang hPa
1 mmHg = 1.333 hPa
2 mmHg = 2.666 hPa
3 mmHg = 4.000 hPa
4 mmHg = 5.333 hPa
5 mmHg = 6.666 hPa
6 mmHg = 7.999 hPa
7 mmHg = 9.333 hPa
8 mmHg = 10.666 hPa
9 mmHg = 11.999 hPa
10 mmHg = 13.332 hPa
15 mmHg = 19.998 hPa
50 mmHg = 66.661 hPa
100 mmHg = 133.322 hPa
500 mmHg = 666.612 hPa
1000 mmHg = 1333.224 hPa
5000 mmHg = 6666.118 hPa
10000 mmHg = 13332.237 hPa