prevodyonline.eu

áp suất: đổi mmHg (torr) sang bar

1000 mmHg = 1.333 bar

nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 = 

Bảng chuyển đổi: mmHg sang bar
1 mmHg = 0.00133 bar
2 mmHg = 0.00267 bar
3 mmHg = 0.00400 bar
4 mmHg = 0.00533 bar
5 mmHg = 0.00667 bar
6 mmHg = 0.00800 bar
7 mmHg = 0.00933 bar
8 mmHg = 0.0107 bar
9 mmHg = 0.0120 bar
10 mmHg = 0.0133 bar
15 mmHg = 0.0200 bar
50 mmHg = 0.0667 bar
100 mmHg = 0.133 bar
500 mmHg = 0.667 bar
1000 mmHg = 1.333 bar
5000 mmHg = 6.666 bar
10000 mmHg = 13.332 bar