prevodyonline.eu

khối lượng riêng: ounce/gallon Mỹ sang gram/centimet khối

1 oz/gal = 0.00749 g/cm3

nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 = 

Bảng chuyển đổi: oz/gal sang g/cm³
1 oz/gal = 0.00749 g/cm³
2 oz/gal = 0.0150 g/cm³
3 oz/gal = 0.0225 g/cm³
4 oz/gal = 0.0300 g/cm³
5 oz/gal = 0.0374 g/cm³
6 oz/gal = 0.0449 g/cm³
7 oz/gal = 0.0524 g/cm³
8 oz/gal = 0.0599 g/cm³
9 oz/gal = 0.0674 g/cm³
10 oz/gal = 0.0749 g/cm³
15 oz/gal = 0.112 g/cm³
50 oz/gal = 0.374 g/cm³
100 oz/gal = 0.749 g/cm³
500 oz/gal = 3.745 g/cm³
1000 oz/gal = 7.489 g/cm³
5000 oz/gal = 37.446 g/cm³
10000 oz/gal = 74.892 g/cm³