prevodyonline.eu

khối lượng riêng: đổi g/m³ sang kg/m³

1 g/m3 = 0.001 kg/m3

nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 = 

Bảng chuyển đổi: g/m³ sang kg/m³
1 g/m³ = 0.001 kg/m³
2 g/m³ = 0.002 kg/m³
3 g/m³ = 0.003 kg/m³
4 g/m³ = 0.004 kg/m³
5 g/m³ = 0.005 kg/m³
6 g/m³ = 0.006 kg/m³
7 g/m³ = 0.007 kg/m³
8 g/m³ = 0.008 kg/m³
9 g/m³ = 0.009 kg/m³
10 g/m³ = 0.01 kg/m³
15 g/m³ = 0.015 kg/m³
50 g/m³ = 0.05 kg/m³
100 g/m³ = 0.1 kg/m³
500 g/m³ = 0.5 kg/m³
1000 g/m³ = 1 kg/m³
5000 g/m³ = 5 kg/m³
10000 g/m³ = 10 kg/m³