prevodyonline.eu

volum: hektoliter

Konverteringstabell:
1 hl = 100000000 mm³
1 hl = 100000 ml
1 hl = 6102.374 cu in
1 hl = 3381.402 fl oz
1 hl = 1000 dl
1 hl = 100 l
1 hl = 26.417 gal
1 hl = 3.531 cu ft
1 hl = 0.629 bl
1 hl = 0.131 cu yd
1 hl = 0.1
angi verdi og enheter for konvertering
 =